Rekrutacja II stopień

Rekrutacja II stopień

Harmonogram rekrutacji (studia stacjonarne)

Wymagane dokumenty (studia stacjonarne)

Zagadnienia na egzamin

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

Studia II stopnia trwają 4 semestry (na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji  3 semestry) i kończą się uzyskaniem stopnia magistra.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia.

1. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:
a) dla najlepszych absolwentów tego samego kierunku  (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu):
– średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia z semestrów 1–5 (na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji z semestrów 1–6).

Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej  rezerwuje do 75% miejsc dla najlepszych studentów na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego).

b) dla absolwentów innych uczelni oraz absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy nie kontynuują kształcenia na tym samym kierunku:
– test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w standardach nauczania dla studiów I stopnia na wybranym  kierunku.

2. Na kierunek Finance – studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim, mogą być przyjęci absolwenci kierunków związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością oraz zarządzaniem. W przypadku ukończenia kierunków pokrewnych wymagany jest suplement do dyplomu.

3. Kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim, którzy nie kontynuują nauki na tym samym kierunku lub nie spełnili warunku średniej  ocen ze studiów, obowiązuje test przedmiotowy w języku angielskim. Kandydatów zmieniających język wykładowy z polskiego na angielski obowiązuje dodatkowo test znajomości języka angielskiego (za wyjątkiem osób, które mogą poświadczyć znajomość języka angielskiego właściwym dokumentem).

Zasady ubiegania się o dodatkowe punkty rekrutacyjne Kandydatów z niepełnosprawnością oraz Kandydatów będących pełnymi sierotami:

Na podstawie Uchwały NR R.0000.38.2023 oraz Uchwały NR R.0000.54.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025 oraz Uchwały NR R.0000.31.2021 w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

1. Kandydaci z niepełnosprawnością posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą na swój pisemny wniosek skierowany do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, ubiegać się o przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Punkty te są przyznawane w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą odpowiednio:

Stopień niepełnosprawności Studia I stopnia Studia II stopnia
 znaczny 40 pkt. 20% max liczby punktów
 umiarkowany 25 pkt. 15% max liczby punktów
 lekki 10 pkt. 10% max liczby punktów

2. Kandydaci będący pełnymi sierotami mogą na swój pisemny wniosek złożony do właściwej Komisji Rekrutacyjnej ubiegać się o dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Podpisane wnioski w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy składać za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – przesyłając je w formie skanu, jako wiadomość (zakładka Pomoc).

Podstawa prawna:

Uchwały NR R.0000.38.2023 oraz NR R.0000.54.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rekrutacja obywateli polskich

ze świadectwami lub dyplomami uzyskanymi za granicą

Opłaty za studia

pdf 124 KB

Zagadnienia na egzamin

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu współpracuje na wielu płaszczyznach z instytucjami zagranicznymi.
Uczelnia jest członkiem organizacji związanych z szeroko pojętą nauką i edukacją na poziomie uniwersyteckim.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia