Rekrutacja cudzoziemców

Rekrutacja cudzoziemców

Stypendyści NAWA

Kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o stypendium NAWA zobowiązani są przystąpić do rekrutacji na ogólnych zasadach i w terminach obowiązujących wszystkich cudzoziemców, z wyłączeniem osób aplikujących na studia na zasadach odpłatności.
W przypadku otrzymania stypendium Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Uczelni decyzję NAWA.

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Do testu sprawdzającego znajomość języka polskiego jako obcego, na wymaganym do podjęcia studiów poziomie B2, mogą przystąpić Kandydaci, którzy zadeklarowali w systemie rekrutacyjnym przystąpienie do egzaminu i nie posiadają jednego z poniżej wymienionych dokumentów:

1. Świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla kandydatów na studia w Polsce w akredytowanych jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
2. Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
3. Świadectwo dojrzałości albo dyplom szkoły wyższej uzyskane w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej po odbyciu całego cyklu kształcenia w języku polskim. 

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia