Zagadnienia na egzamin

Zagadnienia na egzamin

Kierunki prowadzone we Wrocławiu

Analityka gospodarcza

1. Parametry opisowe zbiorowości statystycznych – miary przeciętne, miary zmienności.
2. Metody analizy współzależności liniowej zjawisk.
3. Metody analizy dynamiki zjawisk: trend liniowy oraz indeksy.
4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa – zdarzenia rozłączne, zdarzenia niezależne.
5. Zmienne losowe, rozkład dwumianowy i rozkład normalny.
6. Testowanie hipotez statystycznych.
7. Estymacja punktowa i przedziałowa.
8. Model ekonometryczny – dobór zmiennych, metody weryfikacji.
9. Elementy algebry liniowej – rachunek macierzowy, przestrzenie liniowe.
10. Elementy arkusza kalkulacyjnego – formuły, tabele przestawne.
11. Podstawowe pojęcia i zagadnienia z mikroekonomii – popyt, podaż, równowaga, analiza kosztów.
12. Podstawowe pojęcia i zagadnienia z makroekonomii – PKB, inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy.
13. Podstawowe elementy sprawozdawczości księgowej – bilans, rachunek zysków i strat.
14. Metody analizy danych wielowymiarowych i przestrzennych.
15. Program R – struktury danych.

Ekonomia

1.    Formy konkurencji oligopolistycznej
2.    Wskaźniki makroekonomiczne (PKB)
3.    Ustalanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa
4.    Menedżerskie modele przedsiębiorstwa
5.    Dobra publiczne i ich rola w gospodarce
6.    Metody eksploracji danych
7.    Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska
8.    Narzędzia komunikacji marketingowej
9.    Polityka monetarna – rodzaje i instrumenty
10.   Instrumenty rynku pieniężnego
11.   Wybory konsumenta w warunkach ryzyka i niepewności
12.   Podatki jako źródło dochodu budżetu państwa
13.   Innowacje społeczne – proces innowacyjny
14.   Asymetria informacji
15.   Integracja gospodarcza

Finanse i rachunkowość

1. Popyt i podaż w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, model gospodarki rynkowej, wskaźniki makroekonomiczne i ich interpretacja
2. Bank – pośrednik finansowy, bank jako instytucja zaufania publicznego, instrumenty bankowe, bankowość detaliczna, korporacyjna i inwestycyjna
3. Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem, rynek instrumentów ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, planowanie emerytalne
4. Funkcjonowanie państwa w systemie finansowym, finanse instytucji rządowych i samorządowych, podatki 
5. Wartość przedsiębiorstwa, własne i obce źródła finansowania, planowanie inwestycji.
6. Rynek kapitałowy i pieniężny – cechy, instrumenty i ich wycena, perspektywa kapitałodawców i kapitałobiorców.
7. Świadomy konsument na rynku usług finansowych, zarządzanie gotówką i oszczędnościami, płynność finansowa gospodarstw domowych
8. Wartość pieniądza w czasie, proste i dyskontowe metody opłacalności inwestycji.
9. Ocena przedsiębiorstwa pod względem finansów, sprawozdanie finansowe
10. Rachunkowe metody ewidencji zdarzeń gospodarczych, sprawozdawczość finansowa w jednostkach gospodarczych
11. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania, otoczenie współczesnej organizacji
12. Otoczenie prawne polskiej gospodarki, zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych, prawo finansowe
13. Estymacja parametrów modeli ekonomicznych, narzędzia statystyczne
14. Polska jako element finansów UE, źródła prawa UE, formy internacjonalizacji organizacji
15. Finanse międzynarodowe – podmioty, instrumenty, rynek walutowy

Informatyka w biznesie

1.    Sprzęt komputerowy,  oprogramowanie komputerowe oraz bazowa architektura komputerów.
2.    Podstawowe technologie sieciowe i bazodanowe.
3.    Reprezentacja danych w systemach komputerowych.
4.    Rola, zasada działania i funkcje systemu operacyjnego.
5.    Podstawy algorytmiki (rodzaje algorytmów, sposoby zapisu algorytmów).
6.    Typologia języków programowania oraz paradygmaty programowania.
7.    Podstawowe elementy języka programowania (typy zmiennych, operatory, instrukcja warunkowa, instrukcje iteracyjne).
8.    Ewolucja systemów informatycznych, ich charakterystyczne cechy  oraz kierunki ich dalszego rozwoju.
9.    Cykl życia projektów informatycznych i jego podstawowe modele oraz najważniejsze metodyki zarządzania projektami IT.
10.  Rola planowania opartego na produktach (Product Based Planning) w definiowaniu struktury podziału prac (WBS/SPP) projektów IT.
11.    Zarządzanie czasem (harmonogramami) w projektach IT. Najważniejsze stosowane metody, techniki i narzędzia.
12.    Rodzaje baz danych oraz modele danych.
13.    Właściwości technologii bazodanowej oraz SQL jako język dostępu do bazy danych.
14.    Metody reprezentowania wiedzy.
15.    Idea sieci neuronowych oraz ich rodzaje.

Komunikacja społeczna

1. Mechanizmy rynkowe. 
2. Procesy gospodarcze.
3. Gospodarka cyfrowa.
4. Ekonomia społeczna.
5. Ekonomia behawioralna.
6. Ekonomia wartości.
7. Współczesne systemy polityczne.
8. Marketing polityczny.
9. Metody badań społecznych
10. Teorie i typy kapitału społecznego.
11. Współczesne procesy społeczne.
12. Współczesne procesy demograficzne.
13. Globalne problemy społeczne.
14. Zakres i podmioty polityki społecznej.
15. Rodzaje komunikacji społecznej.
16. Rodzaje inwestycji.
17. Public Relations.

Logistyka

1. Zdefiniować „logistykę“ i inne powiązane z nią terminy
2. Przedstawić przykłady logistycznego trade-off
Zamawianie
3. Określić rolę procesu zamawiania
4. Wykazać znaczenie zaopatrzenia w firmie
5. Przeprowadzić procedurę wyboru dostawcy
6. Omówić etapy w cyklu zamawiania
7. Opisać e-procurement i jego zalety
8. Przedyskutować różne warunki zakupu
Zapasy
9. Wykazać dlaczego firmy posiadają zapasy
10. Przeprowadzić analizę kosztów zapasu
11. Obliczyć ekonomiczną wielkość partii dla różnych warunków zakupu
12. Zastoasować różne techniki wyznaczania wielkości partii
13. Obliczyć termin realizacji , koszty zamówienia oraz długość cyklu zamawiania
14. Zdefiniować „poziom obsługi ” i obliczyć wielkość zapasu bezpieczeństwa
15. Opisać polityki składowania i obliczyć docelowe parametry polityk
16. Przeprowadzić analizę ABC i XYZ dla zapasów
Magazyn
17. Omówić typy i zadania magazynów
18. Opisać główne operacje realizowane w magazynie
19. Przedstawić korzyści wykorzystania centrum logistyczne
20. Wybrać najbardziej odpowiedni rodzaj wyposażenia magazynowego

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

1.    Otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa
2.    Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa –pojęcie i fazy
3.    Rola korporacji transnarodowych w globalnej gospodarce
4.    Strategie zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym
5.    Formy płatności w handlu zagranicznym
6.    Teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ich rodzaje
7.    Sposoby zabezpieczeń rozliczeń międzynarodowych
8.    Zróżnicowanie koncepcje zarządzania międzynarodowego
9.    Wpływ różnic kulturowych na prowadzenie biznesu międzynarodowego
10.  Zabezpieczenie przed ryzykiem w handlu zagranicznym
11.  Elementy kontraktu w biznesie międzynarodowym
12.  Elementy analizy finansowej w przedsiębiorstwie międzynarodowym
13.  Formy integracji gospodarczej
14.  Rynek, struktura rynków i model gospodarki rynkowej
15.  Strategie produktu na rynkach międzynarodowych

Nieruchomości i gospodarka przestrzenna

1.    System planowania przestrzennego w Polsce
2.    Procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
3.    Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4.    Samorząd terytorialny w Polsce
5.    Nieruchomości i podmioty na rynku nieruchomości
6.    PKB nominalny i realny
7.    Popyt i podaż
8.    Inflacja
9.    Bezrobocie
10.  Unia Europejska i jej struktury instytucjonalne
11.  Zrównoważony rozwój miast
12.  Elementy środowiska geograficznego
13.  Funkcje zarządzania
14.  Bank centralny i jego funkcje
15.  Ład przestrzenny i jego kryteria

Prawo gospodarcze

 1. Pojęcie prawa i źródła prawa gospodarczego.
 2. Rodzaje przedsiębiorców występujących w polskim systemie prawnym (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe, spółki kapitałowe i inni przedsiębiorcy).
 3. Umowy (kontrakty) występujące w obrocie gospodarczym. Umowa sprzedaży jako podstawowa umowa handlowa.
 4. Rejestracja działalności gospodarczej. CEiDG, KRS, wybór formy opodatkowania przedsiębiorcy.
 5. Funkcje przedsiębiorstwa w gospodarce. Zaspokajanie potrzeb konsumentów przez sektor prywatny.
 6. Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie – bilans, rachunek zysków i strat. Elementy składowe wyniki finansowego.
 7. Polityka społeczna. Dynamika rynku pracy. Rodzaje bezrobocia.
 8. Pojęcie rynku oraz działanie mechanizmu rynkowego. Polityka antymonopolowa.
 9. Gospodarka otwarta.
 10. Funkcjonowanie mechanizmu konkurencji. Sposoby kształtowania cen na rynku.
 11. Model zagregowanego popytu – zagregowanej podaży. Równowaga gospodarcza.
 12. Kryzysy gospodarcze, rodzaje kryzysów w gospodarce.
 13. Cykle koniunkturalne – istota, rodzaje i polityka antycykliczna.
 14. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Interwencjonizm a liberalizm.
 15. Narzędzia polityki fiskalnej, system podatkowy.
 16. Zjawisko inflacji i wskaźniki inflacji.
 17. System finansowy. Oszczędności i kredyty w gospodarce.
 18. Polityka monetarna, jej organy i podmioty, stopy procentowe.
 19. Znaczenie i rodzaje kursów walutowych.
 20. Znaczenie bilansu handlowego. Import, eksport, deficyt handlu zagranicznego. 

Rachunkowość i podatki

1. Istota rachunkowości
2. Przedmiot, podmiot i funkcje rachunkowości
3. Zasady rachunkowości
4. Bilans
5. Ogólna charakterystyka aktywów
6. Ogólna charakterystyka pasywów
7. Rachunek zysków i strat jako część sprawozdania finansowego
8. Istota operacji gospodarczych
9. Klasyfikacja operacji gospodarczych
10. Dokumentacja księgowa
11. Rodzaje dowodów księgowych
12. Istota konta księgowego i zasada podwójnego zapisu
13. Podział i funkcjonowanie kont księgowych
14. Podstawowe kategorie wyceny
15. Zasady wyceny składników majątku i zobowiązań
16. Istota rozrachunków
17. Klasyfikacja rozrachunków
18. Charakterystyka środków trwałych
19. Ewidencja środków trwałych
20. Amortyzacja środków trwałych
21. Wartości niematerialne i prawne
22. Klasyfikacja zapasów
23. Początkowa wycena zapasów
24. Ewidencja rozchodu zapasów
25. Klasyfikacja kosztów
26. Kategorie kształtujące wynik finansowy
27. Sporządzanie bilansu zamknięcia

Zarządzanie

1.    Funkcje zarządzania
2.    Otoczenie organizacji
3.    Cykl życia organizacji, produktu, projektu
4.    Modele organizacji
5.    Struktury organizacyjne
6.    Podejście procesowe i projektowe
7.    Proces zarządzania zasobami ludzkimi
8.    Grupa a zespół, praca grupowa
9.    Kultura organizacyjna
10.  Metody heurystyczne
11.  Total Quality Management
12.  Popyt, podaż, próg rentowności
13.  Wskaźniki makroekonomiczne i ich interpretacja np.  PKB, inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy.
14.  Bilans, rachunek zysków i strat.
15.  Podstawowe technologie sieciowe i bazodanowe

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Przykładowe pytania na rozmowę kwalifikacyjną na II stopień studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (REKRUTACJA ZIMOWA).
1.    Wyjaśnij  przyczyny bezrobocia oraz sposoby jego ograniczania.
2.    Wymień formy i funkcje pieniądza.
3.    Wyjaśnij przyczyny inflacji i sposoby jej ograniczania.
4.    Jakie czynniki decydują o popycie rynkowym?
5.    Jakie czynniki decydują o podaży rynkowej?
6.    Praca indywidualna a praca zespołowa- istota, podobieństwa, różnice.
7.    Warunki pracy i ich kształtowanie we współczesnym przedsiębiorstwie.
8.    Stres w środowisku pracy.
9.    Omów style kierowania.
10.    Na czym polega badanie ankietowe.
11.    Istota prowadzenia rachunku kosztów.
12.    Formy reklamy i jej znaczenie w marketingu.
13.    Omów na czym polega analiza  SWOT.
14.    Rola informatyki we współczesnych organizacjach gospodarczych.
15.    Rola statystyki we współczesnym społeczeństwie.

Kierunki prowadzone w Filii w Jeleniej Górze

Ekonomia biznesu i finanse

1.    Wymień przyczyny powstawania monopoli w gospodarce i omów rodzaje dyskryminacji cenowej.
2.    Wymień determinanty popytu oraz wyjaśnij, na czym polegają nietypowe zachowania konsumentów.
3.    Omów różnice między optimum technicznym i optimum ekonomicznym oraz między zyskiem w ujęciu księgowym i zyskiem w ujęciu ekonomicznym.
4.    Zdefiniuj pojęcie rynku oraz wyjaśnij działanie mechanizmu rynkowego.
5.    Wymień metody konkurencji pozacenowej stosowane na rynkach oligopolu oraz konkurencji monopolistycznej.
6.    Wzrost i rozwój gospodarczy – istota i sposoby pomiaru.
7.    Rola państwa w gospodarce rynkowej.
8.    Cykl koniunktury – istota, rodzaje i polityka antycykliczna.
9.    Polityka fiskalna – istota, rodzaje i narzędzia.
10.    Polityka monetarna – istota, rodzaje i narzędzia.
11.    Przyczyny interwencjonizmu państwowego w gospodarce.
12.    Struktura instrumentów oddziaływania państwa na gospodarkę.
13.    Wymień podstawowe czynniki i bariery wzrostu gospodarczego dla Polski.
14.    Przedstaw aktualną sytuację ekonomiczną kraju na tle wskaźników makroekonomicznych.
15.    Wyjaśnij efekt kreacji i efekt przesunięcia handlu w ugrupowaniu integracyjnym.
16.    Wymień kryteria przystąpienia do sfery euro, tzw. „kryteria konwergencji”.
17.    Wymień funkcje Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Na czym polegają różnice między tymi instytucjami.
18.    Wymień instrumenty polityki handlowej Unii Europejskiej.
19.    Podaj cel polityki pieniężnej strefy euro. Wyjaśnij sposób jego realizacji (instrumenty).
20.    Wyjaśnij wpływ restrykcyjnej polityki pieniężnej strefy euro na wzrost gospodarczy, inflację, zatrudnienie, inwestycje, eksport, import, kurs walutowy.
21.    Istota i struktura systemu finansowego państwa.
22.    Rodzaje pośredników finansowych i ich rola w rynkowym systemie finansowym.

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

1.    Cel, cechy i założenia nauki o organizacji.
2.    Grupy interesów w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie organizacjami.
3.    Opisz dowolną organizację według modelu H.J. Leavitta.
4.    Miejsce koncepcji zarządzania w zarządzaniu strategicznym organizacją.
5.    Kultura organizacyjna a system zarządzania organizacją.
6.    Klasyczne i współczesne postrzeganie organizacji.
7.    Współczesny kontekst funkcjonowania firm. Istota gospodarki opartej na wiedzy.
8.    Cykl życia organizacji – etapy i odpowiadające im systemy zarządzania.
9.    Źródła władzy organizacyjnej: władza formalna a władza ekspercka.
10.    Kryteria doboru stylu kierowania do warunków funkcjonowania organizacji.
11.    Proszę wymienić i krótko scharakteryzować elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi.
12.    Modele polityki personalnej.
13.    Kluczowe cechy koncepcj i zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL).
14.    Na czym polega przekrojowość i dynamiczność koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL)?
15.    Czym jest strategiczne dopasowanie w realizacji koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL)?
16.    Uwarunkowania tworzenia strategii rozwoju organizacji.
17.    Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
18.    Istota modelu biznesu.
19.    Opisz proces tworzenia strategii przedsiębiorstwa.
20.    Wymień co najmniej trzy kryteria klasyfikacji strategii i omów te rodzaje strategii.
21.    Total Quality Management – geneza i istota koncepcji.
22.    Osiem zasad zarządzania jakością.
23.    Metody i techniki zarządzania jakością.
24.    Koła jakości – istota i korzyści wynikające z ich funkcjonowania.
25.    Model Doskonalenia EFQM — istota, kryteria i zastosowanie.

Kierunki prowadzone w języku angielskim

Finance

Education in Accounting
Characteristics of financial statements – balance sheet, profit and loss account, additional information, cash flow statement, and statement of changes in equity. Elements of management accounting. Elements of cost accounting.

Education in Finance
Creation, functions and types of money. Role of finance in creation, exchange and division of social product – property and cash processes, finance of the real sphere, autonomous finance sphere, and financial flow accounts, tables of financial flows. Financial policy and its functions – content and stabilization of financial policy, allocation and redistribution functions. Public finance – structure of the sector, public income and expenses, budget and its instruments for influencing the economy, finance of local government, budget deficit and public debt. Banking system – tasks, functions, entities. Stock exchange and its significance in the economy.

Education in Financial Mathematics
Interest rates – definition, types. Rate of return. Time value of money – future and present value. Simple, annual and more frequent than annual and continuous compounding. Discounting. Annuities, perpetuities. Loans – amortization table, actual interest rate of a loan.

Education in Financial Analysis
Assessment of financial condition based on ratio analysis –ratios of: liquidity, activity (turnover), debt ratios, debt coverage ratios, solvency, profitability ratios. Ratio decomposition system, DuPont pyramid. Profitability threshold. Evaluation of capital structure and cost. Evaluation of a business entity based on added value.

Education in Financial Accounting
Concepts and principles of financial accounting. Harmonization and standardization of accounting – international standards and models. Principles of current valuation and balance sheet valuation of assets and liabilities – revaluation, write-downs. Financial commitments, balance sheet reserves, and off-balance sheet reserves. Equity. Revenue and costs. Types of financial results. Consolidated financial reporting.

Education in Financial Markets
Segments of financial markets – money and capital market, interbank and non-bank market, spot market, forward market, primary and secondary market. Derivative and credit market – banks as deposit and credit market entities, interbank deposits market. Short-term debt notes market – T-bills, money bills, commercial securities. Long-term debt notes market – issuers, types and mechanism of issuing long-term debt notes. Share market – definition and types of shares, Stock Market. Derivatives market – spot exchange transactions versus forward dealings, stock exchange and off-the-exchange derivative instruments, functions of derivative instruments. Currency market – foreign currencies versus foreign securities, foreign exchange position versus liquidity position, foreign currency transactions.
 
Education in Public Finance
Characteristics of public finance – definition, functions, elements of theory of public choice, public goods and services, public enterprises. System and structure of public finance – public sector balance, budget vs. state treasury, budget vs. quasi-budget funds, and budget vs. off-budget economy entities. Public expenses vs. social policy – social security, social insurance, social benefits, social services, and issues related to investment in human, role of third sector in financing socially useful tasks. Public income – public property income, public levies, elements of tax structure, tax classifications. Tax rules – fiscal, economic, social and technical.

Education in Company Finance
Sources of capital in an enterprise – profit distribution, issued securities, primary and secondary market. Risk in financial decisions vs. achieved income – rate of return anticipated by investors vs. cost of capital in an enterprise, cost of foreign capital and equity, model of valuation of capital assets, beta coefficient, weighted average cost of capital. Working capital management strategies – net working capital, operating cycle and cash conversion cycle, cash management, receivables management, short-term financing sources of an enterprise. Structure of capital vs. goodwill – theories of capital structure, tax benefits vs. risk, bankruptcy costs, theory of hierarchy of sources of financing. Investment decisions – assessing future operating cash flows, net present value, internal rate of return. Risk in enterprise activity: operating and financial, as well as currency risk in foreign transactions.

Education in Banking
Banking system – central institutions and types of banks and institutional and legal grounds for operation thereof. Central bank – organization, goals, instruments of monetary policy. Bank supervision – organization, goals, supervision regulations. Systems of deposit guarantee – organization, goals, and rules for guarantee. Banking products and services offer – divided into segments and types of instruments. Interest and currency rate risk –definition, classification, methods of analysis and limitations. Credit risk – definition, division into individual and portfolio risk, methods of appraising credit worthiness and management.

Education in Insurance
Definition and features of insurance. Insurance classification – commercial vs social, life vs non-life, direct vs reinsurance. Functions and importance of insurance in economy. Principles of operation of insurance companies. Insurance products and insurance contract.

International Business

List of Examination Topics

International Business
1. International trade theory
2. Multinational corporations and globalization.
3. Internationalization theory.
4. Foreign direct investment, mergers and acquisitions

Fundamentals of quantitative methods
1. Linear algebra (operations with matrices, some examples of special matrices, determinant of the matrix).
2. Functions of one variable (basic informations about functions, functions in economy, derivative of the function).
3. Functions of one variables (increasing function, decreasing function, relative maxima and minima – extreme of the function).
4. Fundamental elements of statistics (population, variable, sample).
5. Numerical measures of central tendency (mean, mode, median).

International settlements
1. Risks in international trade transactions and export credit insurance.
2. Documents required for trade payments.
3. Classification and characteristics of payment methods.
4. Trade finance: factoring and forfaiting.
5. Securing international transactions – bank guarantees and standby credits.

International business management
1. Impact of the international environment on the organization and management of the company.
2. Identifying and planning changes due to internationalization.
3. Understanding the importance of multiculturalism in the implementation of managerial and decision-making.

Microeconomics
1. Goods
2. Forms of Markets
3. Demand, Elasticity of Demand
4. Supply, Elasticity of Supply
5. Market Equilibrium and its Changes
6. Theory of the Firm. Production Function
7. Optimal Technology
8. Cost Function, Cost Curves
9. Profit Maximization
10. Perfect Competition
11. Monopoly. Price Discrimination.
12. Monopolistic Competition
13. Oligopoly
14. Theory of the Consumer
15. Public Goods, Externalities

International economic transaction
1. Transaction cycle in international trade.
2. Contract in international trade – forms, the law governing the contract, ways/place/moment of concluding, conditions of validity, clauses.
3. Enquiry and offer in international trade.
4. International commercial terms.
5. Risk and insurances in international trade.
6. Freight forwarding in international trade.
7. Documentation in international trade.
8. Customs law of the European Union.
9. Tax regulations in the European Union

Macroeconomics
1. Measuring the economy (SNA definitions)
2. Modern macroeconomic theories.
3. Price stability
4. The Keynesian-cross model
5. Goods and services market equilibrium: the IS curve
6. Financial market equilibrium: the LM curve
7. General Equilibrium in the IS – LM Model. The role of fiscal and monetary policies
8. The aggregate demand (AD) curve. The demand shocks.
9. The aggregate supply (AS) curve in the short and long run. The supply shocks.
10. Economic fluctuations in the AD-AS model.
11. Basic concepts in the open economy. Balance of payments.
12. Monetary and fiscal policies under the fixed exchange rate regime.
13. Monetary and fiscal policies under the floating exchange rate regime.
14. Labour market

International marketing
1. International marketing versus global marketing
2. Standardization versus adaptation
3. International marketing environment
4. Marketing research on international markets
5. The cultural environment in international marketing
6. Product on international markets
7. Promotion on international markets
8. Pricing
9. Distribution

European integration
1. Origins and history of European integration process
2. Theories and concepts of European integration (political and economic)
3. Institutional structure and decision making processes in the EU
4. Development of the European Communities and European Union; stages of economic integration
5. Regional Policy of the European Union.

Law
1. Types of provisions present in legal acts.
2. Interpretations of law, collision rules and legal reasoning.
3. Sources of law.
4. Branches of law: public and private law; substantive and procedural law.
5. Principles of civil law.
6. Subjective rights.
7. Extinctive prescription.

Civil and commercial law
1. Subjects of civil law.
2. Legal act and preconditions of their nullity, power of attorney.
3. Concluding contracts.
4. Civil obligations – creation, termination and responsibility.
5. Contracts of sale and cession.
6. Contracts of lease and leasing.
7. Contracts of providing services.
8. Partnerships.
9. Companies.
10. Jurisdiction in civil and commercial matters.
11. Law applicable to contractual obligation.

Accounting
1. Accounting Information and Financial Statement.
2. Accounting Cycle and Business transactions.
3. Accrual Accounting.
4. Cash, Receivable, and Sales.
5. Inventory and Cost of Goods Sold.
6. Long-term Assets.
7. Current Liabilities.
8. Long-term Liabilities.
9. Stockholder’s Equity.
10. Statement of Cash Flow.

Business Management

BUSINESS MANAGEMENT
List of Examination Topics
The following topics are general guidelines for the content likely to be included on the
exam. However, other related topics may also appear on the exam.
At the end of this document, You can find exemplary questions.
Good Luck & hope to see you at our University 
1. Explain what a manager is
2. Define the term management
3. Differentiate between efficiency and effectiveness
4. Describe the four basic management activities
5. Classify the three levels of managers and identify the primary responsibility of each level
6. Summarize the essential roles performed by managers
7. Describe the general skills necessary for becoming a successful manager
8. Explain the changes in management over time
9. Describe the implications for managers of a changing world environment
10. Explain the importance of viewing management from a global perspective
11. Define communication and explain why it is important to managers
12. Describe the communication process
13. List techniques for overcoming communication barriers
14. Describe the steps in analyzing and resolving conflict
15. Explain why a manager might stimulate conflict
16. Describe the steps in the decision-making process
17. Identify the assumptions of the rational decision-making model
18. Explain the limits to rationality
19. Define certainty, risk, and uncertainty as they relate to decision making
20. Describe the actions of the bounded-rational decision maker Identify the two types of
decision problems and the two types of decisions that are used to solve them
21. Define heuristics and explain how they affect the decision-making process
22. Identify four decision-making styles
23. Describe the advantages and disadvantages of group decisions
24. Explain three techniques for improving group decision makingDefine planning
25. Explain the potential benefits of planning
26. Identify the potential drawbacks of planning
27. Distinguish between strategic and tactical plans
28. Identify and define the six elements of organization structure
29. Describe the advantages and disadvantages of work specialization
30. Contrast authority and power
31. Identify the five different ways by which management can departmentalize
32. Contrast mechanistic and organic organizations
33. Summarize the effect on organization structures of strategy, size, technology, and
environment
34. Contrast the divisional and functional structures
35. Explain the strengths of the matrix structure
36. Describe the boundaryless organization and what elements have contributed to its
development
37. Describe what the term organization culture means
38. Define control
39. Describe three approaches to control
40. Explain why control is important
41. Describe the control process
42. Distinguish among the three types of control
43. Describe the qualities of an effective control system
44. Identify contingency factors in the control process
45. Explain how controls can become dysfunctional
46. Describe how national differences influence the control process
47. Describe the motivation process
48. Define needs
49. Explain the hierarchy or needs theory
50. Differentiate Theory X and Theory Y
51. Describe the motivational implications of equity theory
52. Explain the key relationships in expectancy theory
53. Describe how managers can design individual jobs to maximize employee performance
54. Describe the effect of workforce diversity on motivational practices
55. Describe how entrepreneurs motivate their employees
56. Define leader and explain the difference between mangers and leaders
57. Discuss the qualities that characterize charismatic leaders
58. Describe the skills that visionary leaders exhibit
59. Explain the four specific roles of effective team leaders
60. Explain the growing popularity of work teams in organizations
61. Describe the five stages of team development
62. Contrast work groups with work teams
63. Identify four common types of work teams
64. List the characteristics of high-performing work teams
65. Explain how managers can keep teams from becoming stagnant
66. Describe the role of teams in continuous process improvement programs
67. Describe what change variables are within a manager’s control
68. Identify external and internal forces of change
69. Explain how managers can serve as change agents
70. Explain why people are likely to resist change
71. Describe techniques for reducing resistance to change
72. Identify what is meant by the term organizational development
73. Differentiate between creativity and innovation
74. Explain how organizations can stimulate innovation
75. Explain scarcity, choice, and opportunity cost
76. Define comparative advantage, specialization, and trade
77. Understand the Nature and Functions of Product Markets (Market equilibrium,
Determinants of supply and demand, price and quantity controls, Elasticity)
78. Explain perfect competition, monopoly, oligopoly, monopolistic competition

Exemplary questions:
Which plan of the organization contains top management’s decisions about the organization’s mission, goals, strategy, and structure?
A) Corporate-level plan
B) Divisional-level plan
C) Functional-level plan
D) Business-level plan
E) Departmental-level plan

Achieving improved quality, efficiency and responsiveness to customers often requires a profound change in the way managers perform which functions of management?
A) Planning
B) Leading
C) Controlling
D) Organizing
E) All of the above are correct

Economics is the study of
A) how to invest in the stock market.
B) how society uses limited resources.
C) the role of money in markets.
D) how government officials decide which goods and services are produced.

A government policy that tries to minimize inflation and unemployment can best be described as trying to achieve economic
A) growth.
B) stability.
C) profitability.
D) equity.

The following market structure is an example of an imperfect market:
A) monopoly.
B) oligopoly.
C) monopolistic competition.
D) All of the above are correct

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia