Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

W rekrutacji mogą brać udział Kandydaci posiadający dyplom co najmniej pierwszego stopnia lub których egzamin dyplomowy
odbędzie się do 26 lipca 2024 roku

DataKrokOpis
3 czerwca 2024 r.  Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK  Podczas rejestracji należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek/kierunki studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości
85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK.  Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.  
2 lipca 2024 r.Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK    2 lipca 2024 r. o godzinie 23:59 system zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości rejestracji ani dodania zgłoszenia na wybrany kierunek/kierunki studiów.
3 lipca 2024 r.Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnychOpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK do 8 lipca 2024 r., co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

9 lipca 2024 r.
do godz. 16.00  
 Ogłoszenie wyników rekrutacji dla Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocen[1]U absolwentów UE we Wrocławiu, których średnia ocen upoważnia do kontynuowania studiów
na drugim stopniu na tym samym kierunku bez konieczności przystąpienia do egzaminu,
na indywidualnym koncie kandydata, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w Komentarzu informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.  
  Ogłoszenie listy  Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin (w formie komunikatu w systemie IRK)Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a  w  okienku Komentarz pojawi się informacja o miejscu i terminie egzaminu.
10–30 lipca 2024 r.
do godz. 14.00
  Składanie dokumentów przez Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocenNa tym etapie rekrutacji dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej, wraz
z kompletem wymaganych dokumentów,  Zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Jednakże, aby zostać ostatecznie przyjętym na studia, niezbędnie jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów do 30 sierpnia 2024 r. Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.  
16-17 lipca 2024 r.    Egzamin kwalifikacyjny[2]Egzaminy na wybrany kierunek lub kierunki, odbywają się zdalnie, w formie testu jednokrotnego wyboru. Kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu we wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną terminie. Nieprzystąpienie do egzaminu w tym terminie oznacza rezygnację Kandydata
z ubiegania się o przyjęcie na studia.  
17 lipca 2024 r. do godz. 16.00  Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego  U Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów na egzaminie, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w Komentarzu informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.  
18–30 lipca 2024 r. do godz. 14.00  Składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na podstawie wyniku egzaminuNa tym etapie rekrutacji dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej, wraz
z kompletem wymaganych dokumentów,  Zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu.  Jednakże, aby zostać ostatecznie przyjętym na studia, niezbędnie jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów do 30 sierpnia 2024 r. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczeniadokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.  
31 lipca 2024 r. do godz. 16.00Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów –  IRK
30 sierpnia 2024 r.  Ostatni dzień składania odpisów dyplomu ukończenia studiów w Komisji RekrutacyjnejWarunkiem wpisu na listę przyjętych na studia jest złożenie kompletu dokumentów, w szczególności odpisu dyplomu ukończenia studiów. Dotyczy Kandydatów, którzy wcześniej złożyli Zaświadczenie
o ukończeniu studiów.
31 sierpnia 2024 r. do godz. 16:00Zatwierdzenie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów    Zakończenie rekrutacji.  

[1] Zgodnie z Uchwałami R.0000.38.2023 oraz R.0000.54.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, (według średniej ocen z semestrów 1-5) kierunku prowadzonego w tym samym języku, w jakim zamierzają oni studiować II stopień, Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc, na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia. Powyższa zasada dotyczy absolwentów roku akademickiego, w którym następuje rekrutacja na studia na poziomie drugiego stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na poziomie pierwszego stopnia rok wcześniej.

[2] Jeżeli liczba Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin umożliwi przeprowadzenie egzaminu w jednym dniu, egzamin może zostać przeprowadzony wyłącznie 16 lipca 2024 r., o czym Kandydaci zostaną poinformowani na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK do 9 lipca 2024 r.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia