Zasady rekrutacji na studia I stopnia (niestacjonarne)

Zasady rekrutacji na studia I stopnia (niestacjonarne)

Harmonogram rekrutacji (studia niestacjonarne)

Wymagane dokumenty (studia niestacjonarne)

Opłaty za studia w roku akademickim 2023/2024

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

Podstawą kwalifikacji  na poszczególne kierunki jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z nw. przedmiotów.

Przedmioty kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wszystkich  kierunkach prowadzonych przez Uczelnię:

 • matematyka,
 • język obcy nowożytny (jeden spośród: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, włoski),
 • jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunki anglojęzyczne, język obcy (nowożytny) brany pod uwagę w rekrutacji musi być językiem angielskim wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Pozostałe wymagania pozostają identyczne, jak w przypadku kierunków prowadzonych w języku polskim.

Sposób przeliczania punktów w rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia

Zasadniczym elementem postępowania jest konkurs świadectw dojrzałości (z zastrzeżeniem pkt. c). Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów wymienionych powyżej.

 • nowa matura (od 2005 roku) – podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że:
  • punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym:
   każdy punkt procentowy równa się 0,5 punktu kwalifikacyjnego.
   Przykład: wynik maturalny na poziomie podstawowym 100% = 50 punktów kwalifikacyjnych.
  • punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym:
   każdy punkt procentowy równa się 1 punkt kwalifikacyjny.
   Przykład: wynik maturalny na poziomie rozszerzonym 100% = 100 punktów kwalifikacyjnych
   Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1.5.
  • w razie umieszczenia w świadectwie dojrzałości osobnej oceny z poziomu podstawowego i rozszerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwalifikacyjnemu.
  • dla kandydatów na studia prowadzone w języku obcym zasadę identyczną jak dla kandydatów na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki obce, a punkty za język obcy nalicza się tylko, jeśli na egzaminie maturalnym zdawali język, w jakim mają być prowadzone studia i tylko za poziom rozszerzony według zasady 1 punkt kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy; tych kandydatów nie dotyczy możliwość przedstawiona w punkcie c) (w odniesieniu do żadnego przedmiotu).
 • stara matura (przed 2005 rokiem) – podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:
  • Stara matura
OcenaPunkty kwalifikacyjne
celująca100
bardzo dobra80
dobra55
dostateczna30
dopuszczająca12
 • kandydaci, którzy nie zdawali przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym – podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie b) i pomnożone przez 0,3.
 • kandydaci, którzy zdawali “maturę międzynarodową” – podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych, lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności języka studiów ze zdawanym na “maturze międzynarodowej”).

Matura międzynarodowa

PoziomPunkty kwalifikacyjne SLPunkty kwalifikacyjne HL
7 excellent40100
6 very good3585
5 good3070
4 satisfactory2455
3 mediocre1840
2 poor (minimum)1230

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia