Studia II stopnia (niestacjonarne) – zasady rekrutacji

Studia II stopnia (niestacjonarne) – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

O przyjęcie na studia na wszystkich kierunkach prowadzonych w języku polskim oraz na wszystkich kierunkach prowadzonych w języku angielskim, z wyjątkiem kierunku Finance, mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów na poziomie pierwszego stopnia na dowolnym kierunku studiów.

Na kierunek  Finance – studia niestacjonarne II stopnia w języku angielskim, mogą być przyjęci absolwenci kierunków związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością oraz zarządzaniem. W przypadku ukończenia kierunków pokrewnych wymagany jest suplement do dyplomu.

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy w terminie określonym harmonogramem rekrutacji:

  • zarejestrują się w systemie rekrutacyjnym,
  • wgrają zdjęcie zgodne z wymaganiami ,
  • wniosą opłatę rekrutacyjną,
  • złożą w komisji wymagane dokumenty.

Uwaga:
Kandydat zakwalifikowany na studia składa dokumenty w formie papierowej w wyznaczonym terminie i miejscu.
Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku.

Kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z językiem wykładowym angielskim, obowiązuje test znajomości języka angielskiego (z wyjątkiem osób, które mogą poświadczyć znajomość języka angielskiego właściwym dokumentem).

Podstawa prawna:

Uchwały NR R.0000.38.2023 oraz NR R.0000.54.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rekrutacja obywateli polskich

ze świadectwami lub dyplomami uzyskanymi za granicą

Opłaty za studia

pdf 149 KB

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia