Harmonogram rekrutacji – Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia ST II st. 2023/2024

Harmonogram rekrutacji – Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia ST II st. 2023/2024

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA NA KIERUNKU
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 W rekrutacji mogą wziąć udział Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia lub których egzamin dyplomowy odbędzie się nie później niż 8 marca 2024 r.
 
9 stycznia 2024 r.Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRKPodczas rejestracji należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
23 lutego 2024 r.  godz. 23:59Ostatni dzień rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRKDnia 23 lutego 2024 r. o godzinie 23:59 system IRK zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości dodania zgłoszenia na kierunek studiów.
24 lutego 2024 r.Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnychOpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK do 26 lutego 2024 r., co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji.  Zgłoszenia, za które nie zostanie wniesiona opłata nie wezmą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
      27 lutego 2024 r. do godz. 16:00    Ogłoszenie wyników rekrutacji dla Kandydatów kwalifikowanych na  podstawie średniej ocen[i]U absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, których średnia ocen upoważnia do kontynuowania studiów na drugim stopniu na tym samym kierunku bez konieczności przystąpienia do egzaminu, na indywidualnym koncie Kandydata, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany/a, a w okienku Komentarz informacja o miejscu i  terminie składania dokumentów.
Ogłoszenie listy  Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin (w formie komunikatu w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów  – IRK)[ii]Na indywidualnym koncie Kandydata w systemie IRK w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany/a na egzamin, a w okienku Komentarz pojawi się informacja o terminie egzaminu. Egzamin odbędzie się on-line.
    28 lutego-5 marca 2024 r. do godz. 14:00    Składanie dokumentów przez Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocenJeżeli na indywidualnym koncie Kandydata w systemie IRK, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany/a, wówczas Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej. Na tym etapie rekrutacji dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej Zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin 5 marca 2024 r. oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, nie zaś datę nadania przesyłki.
  6 marca 2024 r.  Egzamin kwalifikacyjnyEgzamin odbywa się̨ zdalnie z wykorzystaniem modułu Forms. 5 marca 2024 r. zostanie wysłany link umożliwiający przystąpienie do egzaminu w dniu 6 marca 2024 r. Kandydat ma obowiązek sprawdzenia, czy posiada aktywny dostęp do konta w systemie IRK oraz stabilne połączenie internetowe. Brak przesłanego formularza traktowany jest jako nieprzystąpienie do egzaminu.   
6 marca 2024 r. do godz. 16:00Wyniki egzaminu kwalifikacyjnegoU Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów na egzaminie, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany/a, a w Komentarzu informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.
7-11 marca 2024 r. do godz. 14:00Składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na podstawie wyniku egzaminu

Jeżeli na indywidualnym koncie Kandydata w systemie IRK, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany/a, wówczas Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej. Na tym etapie rekrutacji dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej Zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin 11 marca 2024 r. oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, nie zaś datę nadania przesyłki. Odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.
12 marca 2024 r. do godz. 16:00Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK. Zatwierdzenie list przyjętych
Zakończenie rekrutacji

[i]Zgodnie z Uchwałą R.0000.34.2022 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (według średniej ocen z semestrów 1–-6), kierunku  Zarządzanie i inżynieria produkcji, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc, na tym samym kierunku na studiach drugiego stopnia. Powyższa zasada dotyczy absolwentów roku akademickiego, w którym następuje rekrutacja na studia na poziomie drugiego stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na poziomie pierwszego stopnia rok wcześniej.

[ii] W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza bądź równa liczbie miejsc wynikającej z limitu przyjęć na ten kierunek, Przewodniczący Komisji może podjąć decyzję o wolnym naborze (rezygnacja z konieczności przeprowadzenia egzaminu). Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta 27 lutego 2024 r.

* Zgodnie z Uchwałą R.0000.32.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (wgśredniej ocen z semestrów 1-6), kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75 % miejsc, na tym samym kierunku na studiach drugiego stopnia.
Powyższa zasada dotyczy absolwentów roku akademickiego, w którym następuje rekrutacja na studia na poziomie drugiego stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na poziomie pierwszego
stopnia rok wcześniej.
** W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza bądź równa liczbie miejsc wynikającej z limitu przyjęć na ten kierunek, Przewodniczący Komisji może podjąć decyzję o wolnym naborze
(rezygnacja z konieczności przeprowadzenia egzaminu). Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do 6 marca 2023 r.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia