Zasady rekrutacji na studia I stopnia (stacjonarne)

Zasady rekrutacji na studia I stopnia (stacjonarne)

Harmonogram rekrutacji (studia stacjonarne)

Wymagane dokumenty (studia stacjonarne)

Opłaty za studia w roku akademickim 2023/2024

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Podstawą kwalifikacji  na poszczególne kierunki jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z nw. przedmiotów.

Przedmioty kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wszystkich  kierunkach prowadzonych przez Uczelnię:

 • matematyka,
 • język obcy nowożytny (jeden spośród: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, włoski),
 • jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunki anglojęzyczne, język obcy (nowożytny) brany pod uwagę w rekrutacji musi być językiem angielskim wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Pozostałe wymagania pozostają identyczne, jak w przypadku kierunków prowadzonych w języku polskim.

Sposób przeliczania punktów w rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia

1. Zasadniczym elementem postępowania jest konkurs świadectw dojrzałości (z zastrzeżeniem pkt. c). Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów wymienionych powyżej.

a. nowa matura (od 2005 roku) – podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że:

 • punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym:
  każdy punkt procentowy równa się 0,5 punktu kwalifikacyjnego.
  Przykład: wynik maturalny na poziomie podstawowym 100% = 50 punktów kwalifikacyjnych.
 • punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym:
  każdy punkt procentowy równa się 1 punkt kwalifikacyjny.
  Przykład: wynik maturalny na poziomie rozszerzonym 100% = 100 punktów kwalifikacyjnych
  Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1.5.
 • w razie umieszczenia w świadectwie dojrzałości osobnej oceny z poziomu podstawowego i rozszerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwalifikacyjnemu.
 • dla kandydatów na studia prowadzone w języku obcym zasadę identyczną jak dla kandydatów na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki obce, a punkty za język obcy nalicza się tylko, jeśli na egzaminie maturalnym zdawali język, w jakim mają być prowadzone studia i tylko za poziom rozszerzony według zasady 1 punkt kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy; tych kandydatów nie dotyczy możliwość przedstawiona w punkcie c) (w odniesieniu do żadnego przedmiotu)

b. stara matura (przed 2005 rokiem) – podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

 • Stara matura
OcenaPunkty kwalifikacyjne
celująca100
bardzo dobra80
dobra55
dostateczna30
dopuszczająca12

c. kandydaci, którzy nie zdawali przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym – podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie b) i pomnożone przez 0,3.

d. kandydaci, którzy zdawali “maturę międzynarodową” – podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych, lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności języka studiów ze zdawanym na “maturze międzynarodowej”).

Matura międzynarodowa

PoziomPunkty kwalifikacyjne SLPunkty kwalifikacyjne HL
7 excellent40100
6 very good3585
5 good3070
4 satisfactory2455
3 mediocre1840
2 poor (minimum)1230

Zasady ubiegania się o dodatkowe punkty rekrutacyjne Kandydatów z niepełnosprawnością oraz Kandydatów będących pełnymi sierotami

Na podstawie Uchwał NR R.0000.38.2023 oraz NR R.0000.54.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025 oraz Uchwały NR R.0000.31.2021 w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

 • Kandydaci z niepełnosprawnością posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą na swój pisemny wniosek skierowany do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, ubiegać się o przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Punkty te są przyznawane w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą odpowiednio:
 Stopień niepełnosprawności Studia I stopnia Studia II stopnia
 znaczny 40 pkt. 20% max liczby punktów
 umiarkowany 25 pkt. 15% max liczby punktów
 lekki 10 pkt. 10% max liczby punktów
 • Kandydaci będący pełnymi sierotami mogą na swój pisemny wniosek złożony do właściwej Komisji Rekrutacyjnej ubiegać się o dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Podpisane wnioski w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy składać za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – przesyłając je w formie skanu, jako wiadomość (zakładka Pomoc).

Podstawa prawna:

Uchwały NR R.0000.38.2023 oraz NR R.0000.54.2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uprawnienia laureatów olimpiad

Harmonogram rekrutacji

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu współpracuje na wielu płaszczyznach z instytucjami zagranicznymi.
Uczelnia jest członkiem organizacji związanych z szeroko pojętą nauką i edukacją na poziomie uniwersyteckim:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia